" Go small, go simple, go now "

Asia

Kazakhstan
Tajikistan
Kyrgyzstan
Azerbaijan
Mongolia
Nepal
Pakistan
Iran